ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
91 อบจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
92 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้าทองคำ 2559
93 อบต.กองแขก เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
94 อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2559
95 อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
96 อบต.ดอนแก้ว เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
97 อบต.ดอยงาม เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
98 อบต.ต้าผามอก แพร่ พระปกเกล้า 2559
99 อบต.ท่าผาปุ้ม แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
100 อบต.บ้านกลาง เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

ภาคเหนือ

91 ชื่อหน่วยงาน อบจ.เชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
92 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
93 ชื่อหน่วยงาน อบต.กองแขก
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
94 ชื่อหน่วยงาน อบต.ข่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
95 ชื่อหน่วยงาน อบต.ข่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
96 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนแก้ว
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
97 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอยงาม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
98 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
99 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าผาปุ้ม
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
100 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านกลาง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210