จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท วินเชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
5 บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
6 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
7 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
8 บจก. เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
9 บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดสมุทรปราการ

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วินเชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน บจก. เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี)
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210