จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 อบต.ทับน้ำ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.รางจรเข้ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
5 บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
7 บริษัท ยากินิกึ ไจแอนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท อคาวา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
9 บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
10 บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทับน้ำ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.รางจรเข้
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยากินิกึ ไจแอนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อคาวา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210