จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 อบต.ทับน้ำ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.รางจรเข้ พระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
5 บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
7 บริษัท ยากินิกึ ไจแอนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท อคาวา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
9 บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
10 บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย จำกัด พระนครศรีอยุธยา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทับน้ำ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.รางจรเข้
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยากินิกึ ไจแอนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อคาวา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย จำกัด
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th