จังหวัดชัยนาท

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 เทศบาลตำบลสรรพยา ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 เทศบาลตำบลห้วยงู ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด ชัยนาท ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็น แอคเคาท์ติ้ง ชัยนาท ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 จ.ชัยนาท ชัยนาท คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
6 สำนักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน ชัยนาท บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
7 เทศบาลตำบลห้วยงู ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
8 บริษัท ฮอนด้าอำนวยชัย จำกัด ชัยนาท ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
9 บริษัท ฮอนด้าอำนวยชัย จำกัด ชัยนาท ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
10 อบต.ท่าฉนวน ชัยนาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดชัยนาท

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสรรพยา
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยงู
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็น แอคเคาท์ติ้ง
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน จ.ชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน สำนักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยงู
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าอำนวยชัย จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าอำนวยชัย จำกัด
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าฉนวน
จังหวัด ชัยนาท
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210