จังหวัดนครปฐม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 บริษัท ทรงสวัสดิ์ (1988) จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
4 บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
5 อบต.สามควายเผือก นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
6 เทศบาลตำบลดอนยายหอม นครปฐม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
7 เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม พระปกเกล้า 2559
8 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
9 บริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลดีเด่น 2558
10 บริษัท อโกรไทย จำกัด นครปฐม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

จังหวัดนครปฐม

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองไร่ขิง
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทรงสวัสดิ์ (1988) จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.สามควายเผือก
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนยายหอม
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองไร่ขิง
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อโกรไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210