จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กรมควบคุมโรค นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2560
3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
4 กรมสุขภาพจิต นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
5 กรมอนามัย นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2560
6 กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
7 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2560

จังหวัดนนทบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210