จังหวัดชุมพร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 อบต.สองพี่น้อง ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
4 เทศบาลตำบลวังไผ่ ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
5 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
6 เทศบาลตำบลวังไผ่ ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
7 อบต.ถ้ำสิงห์ ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
8 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ชุมพร SET Award 2556
9 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนส้ม ชุมพร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดชุมพร

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.สองพี่น้อง
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังไผ่
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังไผ่
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.ถ้ำสิงห์
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนส้ม
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210