จังหวัดอุทัยธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 จ.อุทัยธานี อุทัยธานี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
2 เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
4 โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข อุทัยธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
5 เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
6 อบจ.อุทัยธานี อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
7 อบต.ห้วยแห้ง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
8 อบต.เกาะเทโพ อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
9 บริษัท ณัฐคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อุทัยธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
10 บริษัท ห้วยป่าปก ฮอลิเดย์ ฮิลล์ จำกัด อุทัยธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดอุทัยธานี

1 ชื่อหน่วยงาน จ.อุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองฉาง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองฉาง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองฉาง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยแห้ง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.เกาะเทโพ
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ณัฐคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ห้วยป่าปก ฮอลิเดย์ ฮิลล์ จำกัด
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th