จังหวัดอุทัยธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 จ.อุทัยธานี อุทัยธานี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
2 เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
4 โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข อุทัยธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
5 เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
6 อบจ.อุทัยธานี อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
7 อบต.ห้วยแห้ง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
8 อบต.เกาะเทโพ อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
9 บริษัท ณัฐคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อุทัยธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
10 บริษัท ห้วยป่าปก ฮอลิเดย์ ฮิลล์ จำกัด อุทัยธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดอุทัยธานี

1 ชื่อหน่วยงาน จ.อุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองฉาง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองฉาง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองฉาง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อุทัยธานี
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยแห้ง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.เกาะเทโพ
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ณัฐคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ห้วยป่าปก ฮอลิเดย์ ฮิลล์ จำกัด
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210