ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 เทศบาลตำบลงิ้ว เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
42 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
43 เทศบาลตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
44 เทศบาลตำบลป่าสัก ลำพูน พระปกเกล้า 2560
45 เทศบาลตำบลป่าแดด เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
46 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
47 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
48 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
49 เทศบาลตำบลวังดิน ลำพูน พระปกเกล้า 2560
50 เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

ภาคเหนือ

41 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลงิ้ว
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
42 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
43 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านหลวง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าแดด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
46 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
47 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
48 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
49 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
50 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุเทพ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210