จังหวัดพิษณุโลก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท พิษณุเวช จำกัด พิษณุโลก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
3 บริษัท พิษณุเวช จำกัด พิษณุโลก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
4 บริษัท พิษณุเวช จำกัด พิษณุโลก บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก องค์กรโปร่งใส 2559
6 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
7 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค พิษณุโลก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
9 อบจ.พิษณุโลก พิษณุโลก พระปกเกล้า 2559
10 เทศบาลตำบลบ้านคลอง พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดพิษณุโลก

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พิษณุเวช จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พิษณุเวช จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พิษณุเวช จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.พิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านคลอง
จังหวัด พิษณุโลก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210