ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
101 อบต.บ้านปวง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
102 อบต.ร่มเย็น พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
103 อบต.สระ พะเยา พระปกเกล้า 2559
104 อบต.สันกลาง เชียงราย พระปกเกล้า 2559
105 อบต.สันกลาง เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
106 อบต.หัวงัม เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
107 อบต.เมืองพาน เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
108 อบต.แม่ก๊า เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
109 อบต.แม่พริก เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
110 อบต.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย พระปกเกล้าทองคำ 2559

ภาคเหนือ

101 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านปวง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
102 ชื่อหน่วยงาน อบต.ร่มเย็น
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
103 ชื่อหน่วยงาน อบต.สระ
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
104 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
105 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
106 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวงัม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
107 ชื่อหน่วยงาน อบต.เมืองพาน
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
108 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ก๊า
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
109 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
110 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210