จังหวัดพิจิตร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด พิจิตร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด พิจิตร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 อบต.ห้วยเกตุ พิจิตร พระปกเกล้า 2560
4 อบต.ห้วยเกตุ พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด พิจิตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด พิจิตร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด พิจิตร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
8 บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด พิจิตร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
9 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด พิจิตร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
10 อบต.วังทรายพูน พิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดพิจิตร

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยเกตุ
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ห้วยเกตุ
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังทรายพูน
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210