จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฎหมาย 1998 จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 อบต.นาไม้ไผ่ นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2560
4 เทศบาลตำบลชะมาย นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2560
7 เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
9 บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 อบจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฎหมาย 1998 จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาไม้ไผ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชะมาย
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน อบจ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210