จังหวัดพังงา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กรมกิจการเด็กและเยาวชน พังงา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 จ.พังงา พังงา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
3 จ.พังงา พังงา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
4 อบต.ทับปุด พังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
5 บริษัท มุกดาราบีช รีสอร์ท จำกัด พังงา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินมอเตอร์ พังงา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
7 เทศบาลตำบลเกาะยาว พังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
8 อบต.บางนายสี พังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
9 อบต.บางไทร พังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
10 อบต.คึกคัก พังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดพังงา

1 ชื่อหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน จ.พังงา
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน จ.พังงา
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทับปุด
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มุกดาราบีช รีสอร์ท จำกัด
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินมอเตอร์
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะยาว
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางนายสี
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางไทร
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.คึกคัก
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210