จังหวัดสระแก้ว

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท อีซูซุสระแก้ว จำกัด สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี. แทรฟฟิค เซอร์วิส สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
5 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
6 บริษัท ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค เค เคเบิ้ลทีวี สระแก้ว ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
8 อบต.คลองน้ำใส สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
9 อบต.ตาพระยา สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
10 อบต.บ้านแก้ง สระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดสระแก้ว

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซูซุสระแก้ว จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เค.ซี. แทรฟฟิค เซอร์วิส
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค เค เคเบิ้ลทีวี
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองน้ำใส
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านแก้ง
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210