จังหวัดพะเยา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 เทศบาลตำบลงิม พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 อบต.ร่มเย็น พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
3 อบต.สระ พะเยา พระปกเกล้า 2559
4 เทศบาลตำบลงิม พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
5 บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จำกัด พะเยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
6 บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จำกัด พะเยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
8 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด พะเยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
9 บริษัท ใบธง จำกัด พะเยา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2554
10 อบต.ทุ่งผาสุข พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดพะเยา

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลงิม
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.ร่มเย็น
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.สระ
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลงิม
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จำกัด
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จำกัด
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ใบธง จำกัด
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2554
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งผาสุข
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210