จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
2 กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
3 กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
4 กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
5 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
6 กรมพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
7 กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
8 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
9 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
10 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน กรมธนารักษ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน กรมบังคับคดี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาชุมชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210