จังหวัดพัทลุง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบจ.พัทลุง พัทลุง พระปกเกล้า 2560
2 อบต.ชัยบุรี พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.ตำนาน พัทลุง พระปกเกล้า 2560
4 อบต.เขาชัยสน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 เทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 เทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
7 เทศบาลตำบลบ้านสวน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
8 เทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง พระปกเกล้า 2560
9 เทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
10 เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

จังหวัดพัทลุง

1 ชื่อหน่วยงาน อบจ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.ชัยบุรี
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตำนาน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลควนขนุน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจองถนน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านสวน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าบอน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าบอน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210