จังหวัดบึงกาฬ

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าสะอาด
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าสะอาด
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.นากั้ง
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองพันทา
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากคาด
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210