ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
141 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน พระปกเกล้าทองคำ 2559
142 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
143 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2559
144 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
145 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เชียงราย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
146 งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
147 บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
148 บริษัท สบามนิสสันเมืองน่าน จำกัด น่าน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
149 บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่ จรรยาบรรณดีเด่น 2558
150 บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

ภาคเหนือ

141 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
142 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
143 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
144 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
145 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
146 ชื่อหน่วยงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
147 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
148 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สบามนิสสันเมืองน่าน จำกัด
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
149 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2558
150 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210