จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 อบต.ยางขี้นก อุบลราชธานี พระปกเกล้า 2560
3 เทศบาลตำบลแสนสุข อุบลราชธานี พระปกเกล้า 2560
4 บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
6 บริษัท โกลควอลลิทิมิล จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 บริษัท โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมศิริโชค อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 อบต.หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดอุบลราชธานี

1 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.ยางขี้นก
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแสนสุข
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลควอลลิทิมิล จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมศิริโชค
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองช้างใหญ่
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210