จังหวัดเพชรบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 อบต.นาพันสาม เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.ไร่โคก เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
6 บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 อบต.นาพันสาม เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
8 อบต.บ้านหม้อ เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
9 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
10 บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

จังหวัดเพชรบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพันสาม
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไร่โคก
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ายาง
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพันสาม
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านหม้อ
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210