จังหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 อบต.นาพู่ อุดรธานี พระปกเกล้า 2560
4 เทศบาลตำบลศรีธาตุ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
6 กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
7 ทีมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
8 ทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
9 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559

จังหวัดอุดรธานี

1 ชื่อหน่วยงาน กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพู่
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน ทีมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน ทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210