ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
111 เทศบาลตำบลงิม พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
112 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2559
113 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
114 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน พระปกเกล้า 2559
115 เทศบาลตำบลป่าสัก ลำพูน พระปกเกล้า 2559
116 เทศบาลตำบลป่าเซ่า อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
117 เทศบาลตำบลป่าแดด เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
118 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2559
119 เทศบาลตำบลลวงเหนือ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
120 เทศบาลตำบลวังดิน ลำพูน พระปกเกล้า 2559

ภาคเหนือ

111 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลงิม
จังหวัด พะเยา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
112 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
113 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
114 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
115 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
116 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าเซ่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
117 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าแดด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
118 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
119 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
120 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210