จังหวัดปัตตานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1998) จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท พี.ที.เจริญธุรกิจ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
6 บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1998) จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี พระปกเกล้าทองคำ 2559
10 บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

จังหวัดปัตตานี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1998) จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี.ที.เจริญธุรกิจ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1998) จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210