จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท บูรณะเวช จำกัด เพชรบูรณ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
2 อบต.ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
3 อบต.สักหลง เพชรบูรณ์ พระปกเกล้า 2559
4 บริษัท บูรณะเวช จำกัด เพชรบูรณ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
5 เทศบาลตำบลพุเตย เพชรบูรณ์ พระปกเกล้า 2558
6 บริษัท วี คอนกรีต จำกัด เพชรบูรณ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งอนามัยไพศาล เพชรบูรณ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
8 อบต.ท่าพล เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
9 อบต.บ้านไร่ เพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
10 บริษัท ส.ศิริชัย คอนกรีต จำกัด เพชรบูรณ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดเพชรบูรณ์

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บูรณะเวช จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดงมูลเหล็ก
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.สักหลง
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บูรณะเวช จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพุเตย
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วี คอนกรีต จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งอนามัยไพศาล
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าพล
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านไร่
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ส.ศิริชัย คอนกรีต จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210