จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.หินลาด บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2560
3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 โรงพยาบาลลำปลายมาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุรีรัมย์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
5 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
6 บริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2559
9 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
10 บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

จังหวัดบุรีรัมย์

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.หินลาด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกระสัง
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปลายมาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกระสัง
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210