จังหวัดสระบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 ทีมพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข สระบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
5 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
7 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 บริษัท ฟูตามิ ฟรีซิชั่น จำกัด สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
10 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สระบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดสระบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน ทีมพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟูตามิ ฟรีซิชั่น จำกัด
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210