ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
131 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง พระปกเกล้าทองคำ 2559
132 เทศบาลตำบลเชิงดอย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
133 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน พระปกเกล้าทองคำ 2559
134 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
135 เทศบาลตำบลเวียงเทิง เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
136 เทศบาลตำบลแม่จัน เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
137 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้าทองคำ 2559
138 เทศบาลตำบลโรงช้าง เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
139 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย พระปกเกล้า 2559
140 เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

ภาคเหนือ

131 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
132 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
133 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
134 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
135 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
136 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่จัน
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
137 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
138 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
139 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
140 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210