จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2560
4 อบต.มะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2560
5 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
6 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด สุราษฎร์ธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
7 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2559
9 อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
10 อบต.มะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2559

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.มะขามเตี้ย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.มะขามเตี้ย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210