จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
2 บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
4 บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์ อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
6 เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ พระปกเกล้าทองคำ 2557
7 เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
8 บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์ อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
10 เทศบาลตำบลอำนาจ อำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดอำนาจเจริญ

1 ชื่อหน่วยงาน จ.อำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน จ.อำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพนา
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพนา
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอำนาจ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210