จังหวัดจันทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
3 บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 ลิสซิ่ง จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
5 บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ จำกัด จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
6 เทศบาลตำบลเขาบายศรี จันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 บริษัท บ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค จำกัด จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
8 บริษัท วาย เค การาจ จำกัด จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
9 เทศบาลตำบลตะเคียนทอง จันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
10 อบต.สามพี่น้อง จันทบุรี พระปกเกล้า 2553

จังหวัดจันทบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
4 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 ลิสซิ่ง
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาบายศรี
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วาย เค การาจ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตะเคียนทอง
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.สามพี่น้อง
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210