จังหวัดระนอง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 เทศบาลตำบลกะเปอร์ ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
2 บริษัท ก้ายช้วน เค.ซี. จำกัด ระนอง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
3 เทศบาลตำบลบางนอน ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
4 บริษัท พี.เอสพีพีระนอง จำกัด ระนอง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
5 อบต.กะเปอร์ ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
6 อบต.บางนอน ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
7 อบต.บางพระเหนือ ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
8 อบต.หาดส้มแป้น ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
9 อบต.บางนอน ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
10 อบต.บางหิน ระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดระนอง

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกะเปอร์
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ก้ายช้วน เค.ซี. จำกัด
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางนอน
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี.เอสพีพีระนอง จำกัด
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.กะเปอร์
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางนอน
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางพระเหนือ
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.หาดส้มแป้น
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางนอน
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางหิน
จังหวัด ระนอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210