ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 เทศบาลตำบลหงาว เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
52 เทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
53 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน พระปกเกล้า 2560
54 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
55 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
56 เทศบาลตำบลเชิงดอย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
57 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
58 เทศบาลตำบลเวียงเทิง เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
59 เทศบาลตำบลแม่จัน เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
60 เทศบาลนครลำปาง ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

ภาคเหนือ

51 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหงาว
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
52 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองควาย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
53 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
54 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
55 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
56 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
57 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
58 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
59 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่จัน
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
60 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th