จังหวัดลำปาง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.ร่องเคาะ ลำปาง พระปกเกล้า 2560
2 อบต.แม่พริก ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลนครลำปาง ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
6 โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
7 บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด ลำปาง บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
8 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง พระปกเกล้าทองคำ 2559
9 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
10 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558

จังหวัดลำปาง

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.ร่องเคาะ
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210