จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 อบต.กุดจิก นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.ตูม นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 อบต.สุขไพบูลย์ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 อบต.โนนประดู่ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา พระปกเกล้า 2560
7 บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
10 อบต.สุขไพบูลย์ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดนครราชสีมา

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดจิก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตูม
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุขไพบูลย์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนประดู่
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสิงสาง
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุขไพบูลย์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210