จังหวัดนครพนม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 จ.นครพนม นครพนม คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
2 เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
3 จ.นครพนม นครพนม คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2556
4 บริษัท พระพรพรจุฑา จำกัด นครพนม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาวรรณ (1994) นครพนม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
6 อบต.นางาม นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 เทศบาลตำบลบ้านข่า นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
8 บริษัท แอ้น.ที. จำกัด นครพนม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
9 เทศบาลตำบลบ้านข่า นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
10 อบต.ดอนนางหงส์ นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดนครพนม

1 ชื่อหน่วยงาน จ.นครพนม
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
3 ชื่อหน่วยงาน จ.นครพนม
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พระพรพรจุฑา จำกัด
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาวรรณ (1994)
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.นางาม
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านข่า
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอ้น.ที. จำกัด
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านข่า
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนนางหงส์
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210