จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี การประปาส่วนภูมิภาค ปราจีนบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
2 บริษัท เอส อาร์ เอเชียน พาร์ท จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
4 อบต.ทุ่งโพธิ์ ปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
5 อบต.เขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
6 อบต.ไม้เค็ด ปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 บริษัท บอร์น เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
8 บริษัท วี ดับเบิ้ลยู ซี อินดัสเตรียล จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
9 บริษัท เค.ซี.คอนกรีต จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
10 บริษัท เอ เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดปราจีนบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส อาร์ เอเชียน พาร์ท จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
3 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งโพธิ์
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาไม้แก้ว
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไม้เค็ด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บอร์น เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วี ดับเบิ้ลยู ซี อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เค.ซี.คอนกรีต จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th