จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี การประปาส่วนภูมิภาค ปราจีนบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
2 บริษัท เอส อาร์ เอเชียน พาร์ท จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
4 อบต.ทุ่งโพธิ์ ปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
5 อบต.เขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
6 อบต.ไม้เค็ด ปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 บริษัท บอร์น เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
8 บริษัท วี ดับเบิ้ลยู ซี อินดัสเตรียล จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
9 บริษัท เค.ซี.คอนกรีต จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
10 บริษัท เอ เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปราจีนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดปราจีนบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส อาร์ เอเชียน พาร์ท จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
3 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งโพธิ์
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาไม้แก้ว
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไม้เค็ด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บอร์น เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วี ดับเบิ้ลยู ซี อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เค.ซี.คอนกรีต จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210