จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระปกเกล้า 2560
2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระปกเกล้า 2559
3 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
4 โรงเรียนบ้านวังกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาสารคาม บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
5 บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด มหาสารคาม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
6 บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด มหาสารคาม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
7 บริษัท เดอะพร้อม คอนโด วิว จำกัด มหาสารคาม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
8 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
9 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระปกเกล้า 2558
10 อบต.ดอนกลาง มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557

จังหวัดมหาสารคาม

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านวังกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดอะพร้อม คอนโด วิว จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนกลาง
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210