จังหวัดราชบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 เทศบาลตำบลบ้านไร่ ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลเมืองท่าผา ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
5 บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
7 อบต.คูบัว ราชบุรี พระปกเกล้า 2559
8 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
9 อบต.คุ้งน้ำวน ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
10 เทศบาลตำบลท่าผา ราชบุรี พระปกเกล้า 2558

จังหวัดราชบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกรับใหญ่
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านไร่
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.คูบัว
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.คุ้งน้ำวน
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210