จังหวัดยะลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยะลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 เทศบาลตำบลยุโป ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้า 2560
5 งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กระทรวงสาธารณสุข ยะลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
6 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้าทองคำ 2559
8 เทศบาลนครยะลา ยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
9 บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
10 เทศบาลนครยะลา ยะลา พระปกเกล้า 2558

จังหวัดยะลา

1 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยุโป
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครยะลา
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210