ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
3 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
4 งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
5 จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
6 บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด หนองบัวลำภู ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
7 บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
8 บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
9 บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด ขอนแก่น จรรยาบรรณดีเด่น 2560
10 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน จ.อำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210