จังหวัดนครสวรรค์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.นครสวรรค์ออก นครสวรรค์ พระปกเกล้า 2560
2 อบต.นครสวรรค์ออก นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.พรหมนิมิต นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กองทัพบก นครสวรรค์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย นครสวรรค์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
7 บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด นครสวรรค์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 อบต.นครสวรรค์ออก นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
9 อบต.นครสวรรค์ออก นครสวรรค์ พระปกเกล้า 2559
10 เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดนครสวรรค์

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.นครสวรรค์ออก
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.นครสวรรค์ออก
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.พรหมนิมิต
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กองทัพบก
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.นครสวรรค์ออก
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.นครสวรรค์ออก
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210