จังหวัดตาก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด โชควิสูตร ตาก ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
2 นิคมสหกรณ์แม่สอด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตาก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์ ตาก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
4 จ.ตาก ตาก คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2557
5 อบต.วังหิน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
6 บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด ตาก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชานนทร์ ตาก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
8 อบต.พะวอ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
9 อบต.พะวอ ตาก พระปกเกล้า 2556
10 อบต.ยกกระบัตร ตาก พระปกเกล้า 2556

จังหวัดตาก

1 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด โชควิสูตร
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
2 ชื่อหน่วยงาน นิคมสหกรณ์แม่สอด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
3 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
4 ชื่อหน่วยงาน จ.ตาก
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2557
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหิน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชานนทร์
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.พะวอ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.พะวอ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.ยกกระบัตร
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210