จังหวัดลำพูน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท วิภนัย พร็อพเพอร์ตี้ ลำพูน จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 เทศบาลตำบลก้อ ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 เทศบาลตำบลป่าสัก ลำพูน พระปกเกล้า 2560
6 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
7 เทศบาลตำบลวังดิน ลำพูน พระปกเกล้า 2560
8 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน พระปกเกล้า 2560
9 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
10 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

จังหวัดลำพูน

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิภนัย พร็อพเพอร์ตี้ ลำพูน จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลก้อ
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210