ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
81 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
82 บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
83 บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
84 บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
85 บริษัท ไทยซึโนดะ จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
86 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
87 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 กรมปศุสัตว์ เชียงราย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
88 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
89 อบจ.ลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
90 อบจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2559

ภาคเหนือ

81 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
82 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
83 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
84 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
85 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยซึโนดะ จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
86 ชื่อหน่วยงาน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
87 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 กรมปศุสัตว์
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
88 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
89 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
90 ชื่อหน่วยงาน อบจ.เชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210