จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 บริษัท อีจิซเทค จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
5 บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
6 บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
7 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
8 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
9 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
10 ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560

จังหวัดเชียงใหม่

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีจิซเทค จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210