จังหวัดมุกดาหาร

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหเรือง จำกัด
จังหวัด มุกดาหาร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด
จังหวัด มุกดาหาร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองแวง
จังหวัด มุกดาหาร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.กกแดง
จังหวัด มุกดาหาร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางทรายใหญ่
จังหวัด มุกดาหาร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th