จังหวัดสุโขทัย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 เทศบาลตำบลกลางดง สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 เทศบาลตำบลตลิ่งชัน สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบจ.สุโขทัย สุโขทัย พระปกเกล้าทองคำ 2559
4 อบต.ไกรนอก สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
5 เทศบาลตำบลกลางดง สุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
6 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย พระปกเกล้า 2559
7 อบจ.สุโขทัย สุโขทัย พระปกเกล้า 2558
8 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ สุโขทัย พระปกเกล้า 2558
9 อบจ.สุโขทัย สุโขทัย พระปกเกล้า 2557
10 อบต.เมืองบางขลัง สุโขทัย พระปกเกล้าทองคำ 2557

จังหวัดสุโขทัย

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกลางดง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไกรนอก
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกลางดง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุโขทัย
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.เมืองบางขลัง
จังหวัด สุโขทัย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210