จังหวัดสตูล

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท สิริแสง อะควาคัลเจอร์ จำกัด สตูล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 อบจ.สตูล สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้า 2560
4 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล พระปกเกล้า 2560
5 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 บริษัท สิริแสง อะควาคัลเจอร์ จำกัด สตูล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้าทองคำ 2559
8 อบจ.สตูล สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
9 อบต.บ้านควน สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
10 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล พระปกเกล้า 2559

จังหวัดสตูล

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สิริแสง อะควาคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สิริแสง อะควาคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านควน
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210